Purmo Group France KITSAVTA1250 | Kit SAV Thaj 1250W | Rexel France