Purmo Group France KITSAVTA1500 | Kit SAV Thaj 1500W | Rexel France