Purmo Group France KITSAVTHA500 | Kit SAV Thaj 500W | Rexel France