Purmo Group France KITSAVTAJ750 | Kit SAV Thaj 750W | Rexel France